• Hoe Gaan we Beter aan het Werk met Autisme op het werk?

  Als we echt een inclusieve arbeidsmarkt willen, dan is de tijd rijp voor Beter Werken met Autisme

 • Waarom Beter Werken met Autisme (BWmA)?

  Het werkt namelijk anders bij autisme ...

  Omvang

  Autismespectrumstoornissen (ASS) blijken vaker bij werknemers voor te komen dan we vroeger dachten

  Risico

  Werknemers met ASS lopen vaker vast of vallen uit door veranderingen in hun werksituatie

  Timing

  ASS wordt bij werknemers meestal pas te laat onderkend, waardoor de eigen werkplek niet meer behouden kan worden (geen re-integratie meer mogelijk op het eerste spoor)

  Onmacht

  Werkgevers kunnen niet voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter

  Handelingsverlegenheid

  Ook als de ASS wel tijdig bekend is, dan weten werkgevers en bedrijfsartsen nog onvoldoende hoe het arbeidsre-integratieproces bij deze werknemers moet verlopen

  Ondoelmatigheid

  Er gaat dus te veel tijd verloren voor alle betrokkenen in dit proces

  Schade

  Werkgevers krijgen te maken met een langdurig hoge schadelast

  Ziekte

  Werknemers met ASS krijgen te maken met een onnodige, chronische en (te) hoge ziektelast

 • Wat heeft Beter Werken met Autisme te bieden?

  Trainingen op maat voor de werkvloer

  A5 Training Communicatie & Arbeid

  Voor werknemers met ASS en collega's (kompanen) om

  • Inzetbaarheid optimaliseren
  • communicatie en de samenwerking verbeteren
  • werkplezier vergroten
  • inzicht en vaardigheden te verwerven m.b.t.  de 5 A’s

  Lees meer

  Aanmelden voor de A5 Training

  Training Interne Jobcoach

  Training Interne Jobcoach ASS

  als vervolg op de A5 Training voor Kompanen die

  zich verder willen bekwamen in het begeleiden van werknemers met ASS op de werkvloer en zich binnen de organisatie te ontwikkelen tot interne jobcoach.

  contact voor meer informatie

  Workshops over ASS op het Werk

  voor leidinggevenden, HR medewerkers, (bedrijfs)artsen, arbeidsdeskundigen e.a. die

  meer kennis en inzicht willen verwerven in de kenmerken van autisme bij werknemers en de daarmee samenhangende beperkingen en mogelijkheden

  contact voor meer informatie

 • 1

  en stel de aangegeven vragen aan uw cliënt

  2

  klik op ja of nee en de uitslag wordt automatisch bepaald

  3

  klik op verzenden en de uitslag verschijnt in uw inbox

 • Motivatie voor de A5 Training

  In toenemende mate geven zowel werkgevers als werknemers met autisme aan dat zij behoefte hebben aan meer kennis over autisme en de consequenties daarvan binnen arbeidssituaties. Om te voorzien in deze behoefte heeft BWmA de A5 training ontwikkeld, waarbinnen nauw samengewerkt wordt met de driehoek werkgever, werknemer en indien nodig bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

  Wat is het doel van de A5 training?

  Doel van de A5 training is de inzetbaarheid van werknemers met autisme optimaliseren, de communicatie en de samenwerking te verbeteren en daarmee het werkplezier voor deze werknemers en hun collega’s te vergroten.
  Mocht er al sprake zijn van geheel of gedeeltelijke uitval, of een risico daarop, dan is het doel van de A5 training het voorkomen van langdurige uitval van (dreigend) zieke werknemers. Door de training wordt de duur van uitval beperkt en verloopt de re-integratie sneller dan nu het geval is. De training biedt zowel de werknemer met autisme als de kompaan inzicht en vaardigheden in het kader van Arbeidsverhoudingen, Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvreugde (de 5 A’s).

  Waarom is de A5 training interessant voor werkgever en werknemer?

  De A5 training biedt een effectief traject voor alle betrokken partijen: de ervaring leert dat werkgevers en bedrijfsartsen onvoldoende weten hoe deze werknemers doelmatig gere-integreerd kunnen worden. Daarmee gaat er te veel tijd verloren voor zowel de werkgever als de zieke werknemer. In de huidige situatie is sprake van grote financiële schade voor de werkgever en de zieke werknemer lijdt onder het ontbreken van een effectief traject, waardoor zijn problematiek verergert.

  Opzet van de A5 training

  De training, bestaande uit 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 à 3 uur, wordt uitgevoerd door betrokken en ervaren specialisten van het BWmA team. De A5 Trainingsgroep bestaat maximaal uit 7 werknemers met autisme en hun 7 kompanen (collega's). De kompanen zijn aanwezig bij 3 van de 8 bijeenkomsten.

  De kompaan zorgt ervoor dat de transitie naar de realiteit op de werkvloer (beter) gemaakt wordt en helpt om wat er geleerd is in de training praktisch te vertalen naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Daarnaast kan de kompaan de leerervaringen overdragen aan andere collega’s binnen de organisatie.

  Inhoudelijke thema's van de A5 training

  1. Kennismaken en uitleg. Een ervaringsdeskundige wordt als gastspreker hierbij betrokken om over zijn/haar eigen ervaringen te praten.
  2. Communicatie met collega's
  3. Opdrachten krijgen
  4. Opdrachten uitvoeren
  5. Blokkades op je werk
  6. Over- en onderprikkeling op het werk
  7. Jezelf profileren op je werkplek
  8. Presentatie van Persoonlijk Arbeids Document (PAD) en Persoonlijk Communicatie Document (PCD)

  Eerstkomende A5 training

  De eerstvolgende A5 trainingsgroep start op 25 januari 2018. Voor deze groep kunt u nog kandidaten aanmelden.

  Voorwaarde voor deelname aan de A5 training

  Als er bij de betrokken werknemer nog geen autisme gediagnosticeerd is, dan moet er tenminste wel sprake zijn van een duidelijke verdenking hierop. Deze verdenking wordt door de psychiater van BWmA vooraf bevestigd door middel van een diagnostisch triageconsult, als u op het aanmeldformulier vermeldt dat er in het verleden nog geen diagnose autisme (ASS) gesteld is.

  Wat kost de A5 training?

  De training wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars; voor de groep in januari 2018 is de totaalprijs voor betrokkene werknemer en kompaan samen 2950,-  euro excl. BTW. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

  Wat levert de A5 training op?

  1. De werknemer maakt gedurende de A5 training een Persoonlijk Arbeids Document (PAD), een ‘gebruiksaanwijzing’ met daarin de (persoonlijke) voorwaarden om goed te kunnen functioneren.
  2. De kompaan maakt gedurende de A5 Training een Persoonlijk Communicatie Document (PCD), een ‘gebruiksaanwijzing’ met daarin de best werkende manieren om met zijn collega te communiceren.
  3. De werkgever (leidinggevende) krijgt na afronding van de A5 Training een mondelinge toelichting op het PAD.
  4. Optioneel en alleen met toestemming van de betrokkene werknemer: desgewenst kan de bedrijfsarts een schriftelijk rapport ontvangen met een beschrijving van de vastgestelde beperkingen en advies met betrekking tot aanpassingen in de werksituatie (hiervoor geldt een meerprijs).

  Samenwerkingspartners

  Radboudumc ontwikkelde de A5 training in samenwerking met Van Hall Larenstein en de provincie Gelderland

 • De ontwikkeling van de A5 Training werd financieel ondersteund door het VSB fonds

 • In de Autisme week 2017 organiseerden we

  Het Symposium SamenWerken met Autisme